بیانیه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران سرکار خانم نیره پیروز بخت نیره پیروز بخت در آغاز این برنامه که بمناسبت هفته دولت روانه آنتن رادیو گفت وگو شد، استاندارد را نظمی مبتنی بر یک قاعده تعریف کرد و افزود: «در سال های اخیر تعریفی علمی و زیبا برای استاندارد بیان کردند که می گوید استاندارد مکتوبی از…
Read More...