آموزش منابع انسانی

در دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱، نحوه برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت انجام ممیزی داخلی، نحوه برگزاری جلسات افتتاحیه، اختتامیه و اجرای ممیزی داخلی و پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی داخلی به همراه سناریو  های آموزشی به‌صورت کاربردی  توسط مدرس با تجربه تشریح می‌گردد.

به‌منظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان، ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ را مطابق روش اجرایی ممیزی داخلی و الزامات استاندارد ایزو ،در دوره‌های زمانی مشخص‌شده برنامه‌ریزی می‌نماید.
ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان توسط پرسنل آموزش‌دیده سازمان به‌صورت مستقل انجام می‌شود شما برای انجام ممیزی داخلی در سازمان خودحتماً می‌بایستی دوره آموزش ممیزی داخلی را طی نموده و با فنون ممیزی داخلی به‌صورت کاربردی آشنا شوید.

چگونه با ممیزی داخلی اثربخش به بهبود سیستم مدیریتی کمک نماییم ؟

شرکت‌کنندگان دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ با اصول ممیزی داخلی بر اساس راهنمای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و محیط‌زیست استاندارد ایزو۱۹۰۱۱ ،  آشنا می‌شوند و با انجام کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های خود را جهت ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ افزایش می‌دهند.
آشنایی کلی با دوره آموزش ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱:

در دوره ممیزی داخلی شما با با اصول ممیزی و نحوه اجرای ممیزی بر اساس استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱  آشنا شده و  مهارت های خود را جهت انجام ممیزی داخلی افزایش می دهید .

آموزش ممیزی داخلی ایزو کاربردی

محتوی آموزش ممیزی داخلی ایزو :

مرور خلاصه از نکات کلیدی استاندارد ایزو ۹۰۰۱
آشنایی با تعاریف استاندارد ISO 19011:2011
آشنایی با انواع ممیزی
آشنایی با نحوه تدوین طرح ممیزی
تشریح الزامات ممیزی ایزو ۱۹۰۱۱
نحوه ندوین چک لیست ممیزی داخلی
آشنایی با نحوه تشکیل جلسه افتتاحیه
آشنایی با نحوه ثبت عدم انطباق ممیزی
آشنایی با نحوه تشکیل جلسه اختتامیه
آشنایی با نحوه گزارش دهی ممیزی
آشنایی با ویژگی های ممیزان
روانشناسی ممیزی
کار گاههای آموزشی بهمراه سناریوی آموزشی

پیش نیاز آموزش ممیزی داخلی : آشنایی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱
مدت دوره ممیزی داخلی ایزو : ۸ ساعت – یک روز

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.