تأییدیه ها

گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران

گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران

رتبه مدیریت عمومی

رتبه مدیریت عمومی

جواز واحد فنی و مهندسی

جواز واحد فنی و مهندسی