مشاوره سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS

1-مدیریت متمرکز و تکیه برمحورهای تمرکز اطلاعات وبهره گیری ازفن‌آوری پیشرفته
2-طراحی اطلاعات وارائه گزارشات لازم موردنیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت، برنامه ریزی وکنترل سازمان

3-طراحی سیستم اطلاعات مدیریت باتکیه برکنترل وسیستم های اطلاعاتی مدیریت کنترل پروژه ها نتایج حاصل ازاین مفاهیم، MIS یا سیستم های اطلاعاتی مدیریت نامیده می شوند. هدف سیستم های اطلاعاتی مدیریت افزایش روند ارائه واداره اطلاعات وکاهش حدس وگمان درحل مشکلات درسطوح مختلف سازمانی ازطریق سیستمهای بازخوراطلاعات وبازتاب بازیابی اطلاعات درجهت تکامل داده های جدید به سیستم است. MIS شامل سه جزء است: مدیریت، اطلاعات و سیستم.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.