مشاوره سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO 22000

امروزه دستيابي به ايمني مواد غذايي از ابتدايي ترين خواسته هاي مصرف کنندگان است. لذا استفاده از يک سيستم فراگير جهت اطمينان از اين امر ومديريت ريسک در فرايندهاي مرتبط با توليد مواد غذايي امري اجتناب ناپذير مي نمايد

استاندارد ISO 22000  با رويکرد تفکر پيشگيرانه يک سيستم فراگير در زنجيره تامين مواد غذايي است

که ارزيابي و مديريت ريسک هاي مربوطه و شناخت تطابق محصول در زمينه ايمني مواد غذايي را در اختيار قرار مي دهد

اين استاندارد در تمامي نقاط زنجيره تامين مواد غذايي که بصورت مستقيم يا غير مستقيم با اين زنجيره در ارتباط هستند، از جمله؛ ماشين آلات و تجهيزات وابسته، خريد مواد اوليه، شستشوي ماشين آلات، حمل ونقل، بسته بندي، انبارش، افزودني ها، توليد اوليه و نهايي و… مفيد و قابل پياده سازي است

در طراحي و تدوين استانداردISO 22000، انطباق و سازگاري با استاندارد بين المللي سيستم مديريت کيفيت (ISO 9001) و تلفيق اصول سيستم آناليز مخاطرات و كنترل نقاط بحراني(HACCP)  در نظر گرفته شده است.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.