مشاوره سیستم مدیریت فرایند آموزش ISO 10015

مشاوره سیستم مدیریت فرایند آموزش ISO 10015

شکي نيست که ضامن پويايي و پايداري يک سازمان استفاده موثر از نيروي انساني متخصص و کارآمد است. سازمان هايي قادر به حفظ بقا و نهايتا پيشرفت هستند که بتوانند خود را با تغييرات و توسعه اجتناب ناپذير دانش و در نتيجه نيازهاي مشتريان هماهنگ نمايند. در اين ميان نقش فرايند آموزش در سازمانها جهت ايجاد و ارتقاء دانش، مهارت و نگرش هاي مورد نياز سازمان نقشي انکار ناپذير بوده و در زمره مهمترين مسائل سازمان،مورد توجه و نظر مديران ارشد سازمان است. بررسي سازمانهاي موفق دنيا نشانگر وجود مديراني است که سازمان خود را به سمت تبديل به يک سازمان ياد گيرنده و پويا رهبري نموده اند. از اين رو لزوم استفاده از يک سيستم منسجم و کارآمد جهت استقرار و به چرخش درآوردن صحيح چرخه آموزش در سازمان ضروري به نظر مي رسد.

ISO 10015 که از زمره استانداردهاي سري 10000 است، با ارائه چهار مرحله اصلي
(1) نيازسنجي (2) برنامه ريزي (3) اجرا و (4) ارزيابي اثربخشي آموزش ها به سادگي خطوط راهنماي اصلي را جهت استقرار اين سيستم، در اختيار سازمان هاي مختلف قرار مي دهد.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.