مشاوره سیستم مدیریت کیفیت – پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت – پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

در جهان كنوني اهميت و تاثير گذاري مشتريان بر روند كسب و كار هر موسسه و سازمان و بنگاه اقتصادي بر هيچ مديري پوشيده نيست. افزايش فروش مقوله اي است كه تمامی مديران همواره به آن فكر مي كنند و استراتژي هاي موثر براي همين موضوع را دنبال مي كنند.

يكي از راهكارهاي موثر براي رشد فروش، دستيابي به افزايش مستمر رضايت مشتريان است.

براي اين منظور بايد در ابتدا رضايت مشتريان را اندازه گيري نمود تا از میزان رضایت آنان آگاهي يابيم. سپس با استفاده از جمع آوري صداي مشتريان (VOC)، در جهت برآورده شدن انتظارات آنان عمليات اجرايي مناسب را به كار بنديم و با اندازه‌گيري مجدد رضايت مشتريان اثر بخشي استراتژي هاي اجرا شده را ارزيابي نماییم.

بدون شك چنين چرخه اي مي تواند يكي از عوامل موفقيت هر بنگاه اقتصادي باشد. در اين راستا سازمان جهاني استاندارد (International Organization for Standardization) در ژنو سوئيس اقدام به انتشار استاندارد اندازه گيري رضايت مشتريان ISO 10004 نموده است.

سازمان هاي علاقه مند به پياده سازي چرخه رضايت مندي مشتريان مي توانند با استقرار الزامات اين استاندارد و دستيابي به گواهي نامه تطابق و پياده سازي استاندارد
ISO 10004: 2012 گام هاي موثري در اثبات التزام به رضایتمندی مشتری بردارند.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.