مشاوره مدیریت پروژه PMBOK

انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI در سال 1969 تاسیس شد. این انجمن در سال 1976 تصمیم گرفت نظرات مدیران پروژه را مستند کند که نتیجه این فعالیت در سال 1987تحت عنوان Project Management Body Of Knowledge به چاپ رسید.

استاندارد PMBOK مراحل انجام پروژه را به 5 فرایند به شرح زیر تقسیم می کند:

1- گروه فرآیندهای آغازین (Initiating Process Group)

فعالیتهای لازم برای اخذ مجوزها و اختیارات رسمی شروع یک پروژه را گویند. خلاصه این فعالیتها شامل دو مرحله اصلی زیر است:

1-1- تهیه چارت پروژه : شامل اخذ مجوزهای پروژه، اقدامات اولیه، شناسایی حامی مالی، ذینفعان و افراد کلیدی، مستند سازی نیازها، تشکیل تیم آغازین پروژه و مدیر آن، برنامه ها، جلسات مذاکره، رویه های کنترلی آغازین، بیانیه پروژه (Statement of Work).

1-2- ایجاد بیانیه(اولیه) محدوده پروژه: این سند شامل مستندات نیازهای تحویل شدنی های اصلی، محدوده های اصلی یا مرزهای پروژه، روشهای تایید و کنترل سطح بالای محدوده میشود.

2- گروه فرآیندهای برنامه ریزی (Planning Process Group)

این فعالیتها بسیار وسیع تر از فعالیتهای زمانبندی پروژه (Project Scheduling) هستند. در واقع Scheduling زیر مجموعهPlanning است (نمونه این فعالیتها در جدول بعد آمده است).

3- گروه فرآیندهای اجرایی (Executing Process Group)

شامل تمام اقدامات و هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه ها و تولید شدنی ها طبق کیفیت و مشخصات خواسته شده است. (نمونه این اقدامات در جدول بعد آمده است).

4- گروه فرآیندهای کنترلی (Controlling Process Group)

فعالیتهایی شبیه کنترل و اندازه گیری عملکردها ونتایج، مقایسه نتایج عملکردها با پیش بینی ها، شناخت علل انحرافات و انتخاب یک استراتژی مناسب و…(که قسمتی از آنها در جدول بعد آمده است).

5- گروه فرآیندهای اختتامی (Closing Process Group)

فرآیندهای مورد نیاز برای خاتمه رسمی پروژه است. این فعالیتها شامل تحویل اقلام قابل تحویل و یا پایان دادن به یک پروژه منحل شده (Cancelled Project) است.

در این استاندارد برای هدایت موفق پروژه ها 9 سطح دانش تشخیص داده شده است.

*-چهار سطح دانش پایه ای:

*مدیریت محدود*زمان*هزینه*کیفیت

زیرا مستقیماً منجر به تولید تحویل شدنی ها و تامین اهداف پروژه می شوند.

*-چهار دانش تسهیل کننده:

*مدیریت منابع انسانی*ارتباطات*ریسک*تدارکات

زیرا حکم وسیله های کمک کننده برای دستیابی به تحویل شدنیها و اهداف را دارند.

*-یک سطح ارتباط دهنده:

*مدیریت یکپارچگی پروژه

وظیفه یکپارچه کردن 8 سطح اشاره شده را بر عهده دارد و موجب استانداردسازی می شود.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.