مشاوره HACCP

سیستم HACCP  یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک استراتژی نظامند برای بهداشت مواد غذایی است که با ارزیابی و کنترل

مخاطرات شیمیایی ، میکروبیولوژی و فیزیکی در طول پروسه آماده سازی مواد  غذایی از مواد اولیه تا تولید ، اعمال و اجرا می

شود . این سیستم که یک ابزار مدیریت ریسک را فراهم می کند ، موثرترین راه برای ایمنی مصرف مواد غذایی است و اجرای آن

در بسیاری از واحد های صنایع غذایی کشور های پیشرفته صنعتی با موفقعیت روبرو بوده است .

 

سیستم حصپ – سیستم بین المللی حصپ – حصپ – نقاط بحرانی – کنترل نقاط بحرانی

 

سیستم حصپ ، در واقع یک سیستم بیم المللی شناخته شده برای کاهش احتمال خطر ایمنی در مواد غذایی است . در سیستم HACCP

خطر های بالقوه شناسایی شده و در طول پروسه مواد غذایی کنترل می شوند . هر شرکتی که در تولید فرآوری و کنترل محصولات

غذایی فعالیت دارد می توند از سیستم HACCP  برای حذف یا کاهش خطرات ایمنی در محصولات استفاده کند .

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.