مشاوره HSE-MS

سیستم مدیریت HSE-MS یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و وحیط زیست در همه ی برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی و عمرانی یا تشکیلات سازمانی بوده است ، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان ، به طور  یکپارچه و همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای  انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی های دوره ای ، ارزیابی ، بهبود مستمر موجب به حداقل رساندن اثران نا مطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تامین ایمنی همه جانبه تمامی کارکنان و همکاران سازمان ، تجهیزات و تاسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکار های کنترلی مدیریتی ، مهندسی و اجرایی در تمام سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد .

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.