خط مشی

شركت راهبران توسعه آراد ، ارائه كننده خدمات مهندسي و مشاوره مدیریت در زمينه پياده سازي سيستم هاي مديريتي، مميزي و آموزش به جهت افزايش رضايتمندي مشتريان و بهبود خدمات خود اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015, ISO 10002:2018 نموده است .
مديريت شركت خود را در قبال كيفيت متعهد دانسته و بر كيفيت پويا تكيه دارد.
كيفيت پويا يعني :

  •  تمركز بر گسترش عمق خدمات و ارائه خدمات تخصصي و مهندسي به مشتریان
  • افزايش مهارت هاي كارشناسان و استفاده از كادر تخصصي مجرب براي ارائه خدمات از طریق شایسته گزینی و شایسته پروری
  • استفاده از تكنولوژي هاي روز در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان
  • بهبود مستمرارائه خدمات در راستاي افزايش رضايتمندي مشتریان و تغییر رویکرد مشتری راضی به مشتری وفادار و رسیدگی به موقع و موثر به شکایات احتمالی مشتریان
  • بهبود فرايندهاي بازاريابي و گسترش جغرافيايي فعاليت هاي شركت
  • تلاش برای استفاده از دانش روز در راه یادگیری و دانشگری
  • تعهد به تبعیت از قوانین و سایر الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی مرتبط با فعالیت های خدمات مشاوره مدیریت
  • توجه به درونداد های مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذینفع