نیره پیروز بخت در آغاز این برنامه که بمناسبت هفته دولت روانه آنتن رادیو گفت وگو شد، استاندارد را نظمی مبتنی بر یک قاعده تعریف کرد و افزود: «در سال های اخیر تعریفی علمی و زیبا برای استاندارد بیان کردند که می گوید استاندارد مکتوبی از حاصل تراکم دانش کاربردی و اندیشه های برتر در طول و عرض زمان است.»
Read More...