Browsing Tag

ایزو ۹۰۰۱

مشاوره ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، جهت انتقال سیستم مدیریت کیفیت فعلی سازمان شما به ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ و یا استقرار سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ می باشد. با توجه به اینکه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ منتشر شده است بسیاری از سازمانهایی که…
Read More...