Browsing Tag

گواهینامه بین المللی

سیستم HACCP  یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ، یک استراتژی نظامند برای بهداشت مواد غذایی است که با ارزیابی و کنترل مخاطرات شیمیایی ، میکروبیولوژی و فیزیکی در طول پروسه آماده سازی مواد  غذایی از مواد اولیه تا تولید ، اعمال و اجرا می شود . این سیستم که یک ابزار مدیریت ریسک را فراهم می کند ، موثرترین…
Read More...