Browsing Tag

9001

مدیریت ریسک را می توان به عنوان یک فرهنگ، فرآیند و ساختار هدایت شده در جهت درک و تحقق فرصت ها ضمن مدیریت عوامل مضر و ناسازگار تعریف کرد. یکی از دلایل افزایش تمایل به مدیریت ریسک داشتن فرصت به کار بستن افکار و ابزار های جدید برای ریسک های جدید است. ما بر این باوریم که مدیریت ریسک باید بخشی جدایی…
Read More...